امروزه در جوامع پیشرفته اقتصادی افراد جهت آموزشهای منجر به ایجاد شغل، راه حلهای منطقی یافتند به گونه ای که افرادی که به دنبال پژوهش و تحقیقات هستند و در واقع موجب گسترش علوم مختلفند تا انتهای آموزشهای دانشگاهی پیش میروند تا بتوانند خطی به علم اضافه نمایند و در حالت دیگر افرادی که در هر قسمت از مسیر دانش افزایی به این نتیجه می رسند که جهت اجرای علوم یادگرفته نیاز به مهارت و در نتیجه تخصصهای مورد نیاز دارند به مراکز آموزشهای مهارتی – تخصصی رجوع می نمایند.

ما در آروند به دنبال آن هستیم تا به عنوان یک مرکز بین المللی آموزشهای مهارتی بتوانیم سالانه تعداد زیادی متخصص از دانشگاهها و مراکز اقتصادی و سیاست گذاری را جهت افزایش راندمان اقتصادی جوامع گوناگون به خصوص کشور عزیزمان آموزش نمائیم.

ما در آروند به دانشپذیران و کارآموزان متعهدیم تا پس از دانش آموختگی و مهارت آموزی بتوانند هم ادامه تحصیل دانشگاهی و هم چنین ایجاد بنگاههای اقتصادی با رویکرد های مختلف نمایند، ما دانشپذیران و مهارت آموزان خود را پس پایان آموزش رها نمی کنیم بلکه تا رسیدن به نتیجه و حتی حفظ نتایج خوب در کارشان حمایت خواهیم کرد.

من به عنوان رهبر موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند در تلاشم تا بتوانم آموزشهای مهارتی و حرفه گرایی را در مقابل آموزشهای صرفا دانش افزایی به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش دهم.

موفق و پیروز باشید - حامد قربانزاده