نگرش ها، رفتارهای ما را شکل می دهند، زیباترین نگرش ها، قادرند زیباترین رفتارها را بروز داده و جذابیت های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنند. تجارب بین المللی و پژوهشهای میدانی این موضوع را تایید کرده اند که سازمانهای پایدار و کارآفرینان قدرتمند قبل از هرگونه ریسک های کسب و کار، نگرش های خود را نسبت به محیط پیرامونی و توانمندیهای خودشان اصلاح نموده اند. آشنایی با نگرشهای توانمندساز، یاس و ناامیدیهای حاصل از شکست های کسب و کار، آینده نگری و بدست آوردن فرصت های بیشتر را مدیریت نموده و نیروی انگیزشی مقتدرانه ای را به فرد اعطا می کند. کوچینگ و توسعه مهارتهای فردی در حقیقت چیزی جز خلق اندیشه ها، پارادایمها و نگرشهای مقتدرانه برای حضور در محیطی است که مملو از خطرات و پتانسیلهای بازدارنده می باشد. مهم آن است که چگونه می توان ریسکهای محیط را تسخیر نمود و آنها را برای ایجاد رشد، امنیت، رفاه، ثروت و معنویت بکار گرفت.
موسسه بین المللی علوم وفنون آروند پیش تر این مقوله مهم اجتماعی را بازشناسی نموده و با توجه به اهمیت آن، با گردآوری و تیم سازی دانشمندان مجرب این دانش و تجربه، نتایج گرانبهایی را به دنیای کسب و کار و تصمیمات فردی، سازمانی و گروهی عرضه داشته است.
دغدغه ما، عقب نشینی هایی است که افراد در مواجهه با مشکلات بروز می دهند و خود را از دست یابی به دنیایی پرشکوه محروم می سازند. موسسه بین المللی علوم وفنون آروند با ایجاد برترین راهکارهای مرتبط با توسعه مهارتهای فردی برای خلق کسب و کارهای امیدبخش و بدست اوردن شخصیت فرهمند و کاریزمای افراد خود را متعهد می داند.
برخی از دوره های آموزشی مرتبط عبارتند از:
• نگرش و جادوی تفکر اثربخش
• ظرافت مشاهده و خلق مزیت
• برترین انتخاب و شیوه های آن
• زبان بدن و تفسیر آن
• مخاطب شناسی و توسعه دایره ارتباطات
• شکل دهی بانکهای ارتباطی
• تصمیم گیری بداهه ای یا گام به گام
• آینده نگری و آینده پژوهی
• رفتار موثر متقابل

موسسه آروند