درباره دپارتمان

دانش امروز مدیریت بر محور باورهایی است که اثرات عمیقی بر اعتبار اجتماعی سازمان،بقای سازمان و داراییهای سازمان می گذارد.آنچه سرنوشت سازمان در گذرگاههای محیط رقم میخورد چیزی جز مهارتهای ذهنی تصمیم گیران نیست. سنت گرایی سازمانی در عصر فرامدرن محکوم به شکست است زیرا عمل گرایی را بر مهارتها و توانمندیهای ذهنی مقدم دانسته و قدرت جایگاه خود را با ابزارهای تنبیهی مهار کرده است در حالی که رشد و توسعه سازمان محصول بکار بستن قواعد و اصولی مبتنی بر قدرت ذهن، ساماندهی باورهای ذهنی، خلق پارادایمهای راهبردی مرجع و ایجاد شکوه و منزلت عقلایی است. برای این منظور ناچار از مهندسی تفکر مدیریتی و بازسازی ذهنیت جاری مدیران سازمانها، بنگاهها و موسسات هستیم.

رویکرد مدیریت هزاره سوم، گویای مجموعه ای از الگوهای تجربه شده، کامیاب محور و علمی است که قادر است هنر بکار بستن مهارتهای ذهن و تصورات محقق شدنی سازمانی را به علاقه مندان، دانشجویان، فراگیران حرفه ای مدیریت و علوم سازمانی ارائه نماید.

آنچه می تواند ضامن بقای سازمانی باشد باروری باورها و تبدیل آنها به الگوهای تصمیم گیر سازمانی است. این امر بدون یادگیری تکنیک ها و اصول آن ممکن نخواهد شد لذا مصمم هستیم با ایجاد تیم های حرفه ای و متخصص در این طریق پیشرو کامیاب جویی سازمانها باشیم.

سوابق علمی و اجرایی :

  • دکترای تخصصی مدیریت
  • معاونت دانشجویی دانشگاه شاندیز

دکتر هادی کریمی

مدیر دپارتمان مدیریت هزاره سوم