موسسه آموزشی بین المللی علوم و فنون آروند جهت تربیت مدیران حرفه ای، دوره های تخصصی با بهره گیری از مجرب ترین اساتید کشور با استانداردهای بین المللی مورد تائید سازمان جهانی کار ILO راه اندازی نموده است تا بیشترین سهم موفقیت در سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کشور را داشته باشد. این دوره ها به صورت تبدیل دانش به مهارت جهت پرورش مدیران ارائه می شود و دانش پذیران و مهارت پذیران پس از قبولی در امتحان جامع و دفاع از پروژه پایان دوره خود موفق به اخذ معتبرترین مدرک بین المللی کشورمان که دارای تائید سازمانی جهانی کار نیز می باشد و همچنین قابلیت ترجمه دادگستری و تائید وزارت امور خارجه را دارد، می شوند.

لوگو موسسه آورند