مدیر گروه مدیریت منابع انسانی-واحد مشهد

دکتر ایمان حسامی