دکتر سحر عابدینی

نایب رئیس و دبیر هیئت امنا

استاد سحر عابدینی

دکتر علیرضا مظهری

رئیس هیئت امنا

استاد علیرضا مظهری

آقای مهدیار قربانزاده

عضو  هیئت امنا

لوگو موسسه آورند

سرکار خانم واحدیان دنیا پرست

عضو هیئت امنا

لوگو موسسه آورند