دانش و مهارت دوبال ارتقاء علمی هر فرد می باشند در جوامع پیشرفته افراد جامعه از مدیران تا پرسنل بنگاه های اقتصادی کوچک معیار همکاری با افراد را دانش با مهارت می دانند و از افرادی که صرفاً دارای دانش و مدارک دانش افزایی می باشند استفاده نمی شود بلکه حتی در معمولی ترین حالت افراد ماهر در هر صنعت کارآیی بیشتری برای مجموعه های مختلف دارند دانشکده کسب و کار آروند با مجوزات آموزش، پژوهش، تحقیقات از وزارتخانه ها و مراکز مختلف آماده هرگونه همکاری با دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی و سازمانهای دولتی و خصوصی را جهت افراد آن مجموعه دارا می باشد.

امید است در کشور عزیزمان ایران بتوانیم آموزشها و مدارک مهارت افزایی و حرفه گرایی را معیار گزینش و ارتقای اجتماعی افراد جامعه قرار دهیم. 

موفق و پیروز باشید _ سحر عابدینی