اهداف واحد بین الملل:

*آشنایی مؤسسه با اطلاعات و دستاوردهای روز دنیا در زمینه های علمی، پژوهشی و فن آوری

*جذب دانشجویان خارجی

*تجربه حضوردر فضاهای آموزشی و پژوهشی مؤسسات معتبر دنیا

*تبادل اساتید و دانشجویان

*برگزاری کنفرانس های داخلی و بین المللی در جهت ارتقا سطح علمی اساتید و دانشجویان

*مشارکت در فعالیت های تحقیقاتی در سطوح مختلف بین المللی

*انتشار کتب و مقالات در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری به منظور معرفی دانشپذیران مؤسسه در سطح بین الملل

*تلاش در زمینه دستیابی به استانداردهای موجود و به روز دنیا در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری