درباره دپارتمان

– مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارتها، ابزارها و روشهایی برای فعالیتهای پروژه به منظور رسیدن به اهداف پروژه است. پروژه ها مستلزم کاری هستند که پیشتر از آن صورت نگرفته است. بنابراین درست انجام شدن و به نتیجه رساندن آنها حائز اهمیت فراوان میباشد؛ یعنی نیروهای و سرمایه ای که برای هر پروژه صرف میشود برای رسیدن به هدفی است که هزینه فرصت بالایی به همراه دارد و باید به طور اثر بخش و کارا به کار گرفته، به موقع وارد عمل و به درستی اجرا شوند تا بتوان پروژه را با حداکثر به ه وری به نتیجه رساند. در سراسر زندگی، ما نیازمند مدیریت پروژه هستیم، چه علم مدیر پروژه بدانیمو چه ندانیم.
– مدیریت پروژه به یک مجموعه مهارت اجباری برای مدیران در تمام زمینه‌های تجارت، صنعت، دولت، آموزش و حتی زندگی شخصی تبدیل شده است. در بازار رقابتی امروزی، تکنیک های مدیریت پروژه معاصر برای سازمان هایی که علاقه مند به بهبود بهره وری، اثربخشی و عملکرد مالی خود هستند، ضروری است. ما به طور مداوم محتوای دوره و برنامه درسی خود را بهبود می بخشیم تا مرتبط ترین و مؤثرترین اطلاعات و تکنیک ها را در بر گیرد.

دوره های عالی دپارتمان

دوره های تخصصی دپارتمان