درباره دپارتمان

فناوری اطلاعات شامل همه‌ی ابزارها و روش‌هایی است که اطلاعات را دریافت (Capture)، ذخیره (Store)، پردازش (Process) و مبادله (Exchange) می‌کنند و مورد استفاده (Use) قرار می‌دهند.

به موازات استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حيات بشری، جهان به سرعت در حال تبديل به يک جامعه اطلاعاتی است. امروزه امکان دستيابی به اينترنت و استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی جوامع بشری روندی تصاعدی را طی می نمايد و جوامع مختلف هر يک با توجه به زيرساخت های متعدد ايجاد شده از مزايای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده می نمايند. رشد شکاف ديجيتالی بين کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، جوامع شهری و روستائی، شهروندان ماهر و آموزش ديده و فاقد مهارت، جای هيچگونه شک و ترديدی در رابطه با اتخاذ رويکردهای مناسب برای نيل به يک جامعه مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته است.

تمامی کارشناسان و سياستگذاران کشورهای مختلف به اين موضوع اذعان نموده‌اند که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دارای پتانسيل لازم برای توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی است. در اين راستا دپارتمان فناوری اطلاعات موسسه آموزشی و پژوهشی بین‌المللی علوم و فنون آروند، در تلاش است تا با برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های مهارتی و تخصصی به توسعه منابع انسانی، بهبود و توسعه کسب و کار در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بپردازد.

سوابق علمی و اجرایی :

  • دکترای تخصصی فناوری اطلاعات
  • عضو هیئت علمی دانشگاه UKM مالزی
دکتر سید مصطفی صفوی

دکتر سید مصطفی صفوی

مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات

سوابق علمی و اجرایی :

  • دکترای تخصصی فناوری اطلاعات از دانشگاه امیر کبیر
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  • رئیس سرای نوآوری و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر سید محمد معطر

دکتر سید محمد معطر

مدیر اجرایی دپارتمان فناوری اطلاعات واحد مشهد