درباره دپارتمان

سوابق علمی و اجرایی :

دکتر صمدی

آقای دکتر فرشاد صمدی

مدیر R&D دپارتمان روانشناسی و مشاوره

دوره های عالی دپارتمان

دوره های تخصصی دپارتمان