003

دکتر محمود میر محمدی

ارتباط با تشکل های صنفی
01

مهندس اسکندری

ارتباط با صنعت
خانم مهندس صابری

خانم صابری

معاونت حوزه آموزش های فنی و حرفه ای
دکتر سعید امیری

دکتر سعید امیری

مدیر اجرایی واحد آموزش