ابوالفضل حسینی

مهندس ابوالفضل حسینی

گروه خدمات گردشگری آروند
موسسه آروند

جناب محمدنقی حمیدی

گروه خدمات مشاور سرمایه گذاری آروند
موسسه آروند

جناب میرزایی

گروه خدمات حقوقی ایمان آروند